Gebruiksbepalingen voor tegoedbonnen


Gelieve rekening te houden met

Deze voorwaarden gelden voor alle per aankoop verkregen tegoedbonnen met een code van 24 karakters. Voor actietegoedbonnen die in het kader van prijsspelen of reclameacties worden weggegeven gelden aparte voorwaarden.

  U kunt de tegoedbonvoorwaarden ook als PDF document dowloaden.
Het PDF document kunt u openen met Acrobat Reader.


Koop en geldigheid
 1. Een tegoedbon van Germanwings kan enkel online op germanwings.com worden gekocht. De tegoedbon inclusief code wordt per e-mail in PDF-formaat naar het opgegeven adres verstuurd.

 2. Een tegoedbon van Germanwings kan enkel in Euro worden afgegeven.

 3. De tegoedbon is tot en met het einde van het derde jaar na aankoop geldig. De afloopdatum staat op de bon vermeld. Verlenging van de geldigheidsduur of een uitbetaling in contanten is uitgesloten.

 4. We activeren het tegoed zodra we het door u voor de bon geselecteerde bedrag hebben ontvangen, doch ten vroegste 24 uur na aankoop. Gelieve er rekening mee te houden dat indien u per elektronische girale overschrijving betaalt, het tegoed ten vroegste vijf dagen na aanschaf kan worden gebruikt.


  Verzilvering


 5. De tegoedbon kan enkel online op germanwings.com worden verzilverd en geldt uitsluitend voor vluchten van Germanwings met een 4U-vluchtnummer en alleen voor extra diensten die verband houden met een vlucht van Germanwings (bv. toeslagen voor bagage en speciale bagage of zitplaatsreservering). Deze extra diensten kunnen zowel tijdens de boeking alsook via naboeking met een tegoedbon worden betaald. Omboekingen zijn mogelijk, voor zover toegestaan door de algemene vervoersvoorwaarden (AVV). Boeking van combipakketten (vlucht en hotel etc.) of aanbiedingen van onze partners (bv. Rail&Fly, hotel, huurauto of verzekeringen) evenals het gebruik van tegoedbonnen voor de aanschaf van andere tegoedbonnen is daarentegen niet mogelijk.

 6. Een tegoedbon die in Euro wordt afgegeven, kan ook worden gebruikt voor vluchten die in andere valuta worden betaald.

 7. Indien het verschuldigde bedrag hoger is dan het tegoed kan het restbedrag met een ander toegelaten betaalmiddel of een andere tegoedbon worden betaald. Hierbij kunnen transactiekosten ontstaan. Raadpleeg voor de hoogte hiervan onze AVV.

 8. Als het tegoed hoger is dan het verschuldigde bedrag, blijft het restbedrag van de tegoedbon onder dezelfde code geldig tot en met de einddatum en kan dit bij een volgende boeking gewoon worden gebruikt. Gelieve er rekening mee te houden dat u voor het restbedrag dus geen nieuwe tegoedbon ontvangt. Het is niet mogelijk om het restbedrag in contanten te laten uitbetalen.

 9. Een tegoedbon kan niet worden gebruikt voor boekingen die zijn gedaan voorafgaand aan de aanschaf van de bon.


  Opmerking i.v.m. herroepingsrecht


 10. Herroepingsrecht
  U kunt uw verkoopovereenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bv. per brief, fax, e-mail), of als u de tegoedbon voor afloop van deze termijn reeds hebt ontvangen middels terugzending van de tegoedbon, herroepen.
  De termijn loopt vanaf de schriftelijke ontvangst van deze opmerking, doch niet voor ontvangst van de tegoedbon door de ontvanger en niet voordat wij hebben voldaan aan onze informatieplichten uit hoofde van § 312c lid 2 BGB in verband met artikel 246 § 2 in verband met § 1 lid 1 en 2 van de EGBGB evenals onze plichten uit hoofde van § 312g lid 1 eerste zin BGB in verband met artikel 246 § 3 van de EGBGB. Teneinde de herroepingstermijn te respecteren volstaat het om de herroeping of de tegoedbon tijdig te versturen.

  De herroeping dient te worden gericht aan:

  Germanwings GmbH
  Germanwings-Str. 1
  D-51147 Köln
  Duitsland
  Fax: +49 2203 1027-144
   

  Effect van herroeping
  Indien een herroeping van kracht wordt dienen de geleverde prestaties evenals het eventuele gebruik ervan door beide partijen te worden vereffend. Wanneer de aanschaf van een tegoedbon wordt herroepen, maken wij derhalve de code die u hebt ontvangen ongeldig en storten we de waarde van het tegoed aan u terug.

  Bijzondere opmerkingen
  Voor diensten verloopt uw herroepingsrecht eerder, wanneer de overeenkomst reeds voordat u uw herroepingsrecht hebt doen gelden door beide partijen op uw uitdrukkelijke verzoek volledig is uitgevoerd.

  Einde opmerking i.v.m. herroepingsrecht


  Algemeen

 11. De tegoedboncode is verbonden met een interne rekening waartoe u via de code toegang hebt. Tegoedbonnen – afgeprint of in de vorm van een e-mail – hebben slechts een declaratoir karakter en worden niet gedekt door een specifiek tegoed. Om misbruik tegen te gaan adviseren we u om de tegoedbon te verbergen voor derden, aangezien met gebruik van de code iedereen het tegoed kan gebruiken voor een boeking. Dit geldt ook wanneer een tegoedbon aan een derde wordt doorgegeven, aangezien de eerdere eigenaar de code gewoon kan blijven gebruiken. 

 12. Germanwings aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schrijffouten in het e-mailadres van de ontvanger van de tegoedbon, noch voor verlies van tegoedbonnen of bijbehorende codes, en geeft geen vervanging.

 13. Tegoedbonnen mogen uitsluitend voor privé-doeleinden worden gebruikt. Doorverkoop zonder voorafgaande toestemming van Germanwings is niet toegestaan. Het is met name niet toegestaan om tegoedbonnen via veilingsites of op andere internetplatforms zelf of via derden aan te bieden voor verkoop.

 14. In geval van oplichting of een poging hiertoe, of wanneer de verdenking bestaat van andere illegale activiteiten in verband met de verkoop of verzilvering van een tegoedbon is Germanwings gerechtigd om de bijbehorende code te blokkeren en/of een alternatieve betaalwijze te verlangen. Men heeft dan geen recht op deblokkering of uitbetaling van de tegoedbon in kwestie.

 15. Het gebruik van een tegoedbon van Germanwings valt onder het Duitse recht. Het vervallen van een of meerdere clausules van deze gebruiksbepalingen laat de geldigheid van de overige clausules onverlet. Voorts zijn op het gebruik van een tegoedbon de Algemene Vevoersvoorwaarden (AVV) en de gegevensbeschermingsbepalingen van Germanwings van toepassing.